Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

„DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021”

„DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: 

„DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021”

Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  01/ZP/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem”  jest prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dlaej  „Pzp”.

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

STRZEGOM, DNIA  04 CZERWCA 2020 ROKU

ROZDZIAŁ  I.    NAZWA ORAZ DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 75

58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie

tel./fax 74/ 8 551 052

NIP: 8842746514    REGON: 022032891

e-mail: biuro@zuk.strzegom.pl

Strona internetowa: http://www.zuk.strzegom.pl/

godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 

Wszelką korespondencję pisemną związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 75

58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie

ROZDZIAŁ II.   TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.).

2.      W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „Pzp”.

3.     Informacje dotyczące miejsca publikacji ogłoszenia:

1) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

2)  Strona internetowa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  -  www.zuk.strzegom.pl

3)  Biuletyn Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ III.   OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego M II do kotłowni Zamawiającego  przy ul. Ofiar Katynia  w Strzegomiu, w szacunkowej ilości docelowej do 1.700 ton (słownie: jeden tysiąc siedemset  ton), spełniającego co najmniej następujące parametry jakościowe:

1) rodzaj – miał węglowy M II (do 20 mm),

2) kaloryczność 22.000 kJ – 24.000 kJ,

3) zawartość siarki nie większa niż 0,6%,

4) zawartość popiołu nie większa niż 16%,

5) wilgotność nie większa niż 15%.

2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie dostarczał miał węglowy o wymaganych parametrach w ilościach podanych każdorazowo przez Zamawiającego. Ilości zależne będą od potrzeb związanych z warunkami atmosferycznymi, a także od możliwości składowania opału. Pierwsza dostawa obejmuje nie mniej niż 200 ton w terminie do dnia 15 września 2020 roku. Kolejne dostawy realizowane będą w terminie zadeklarowanym prze Wykonawcę w ofercie (i wskazanym przez Strony w umowie) – nie dłuższym jednak niż 120 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

3.  Dostarczony miał węglowy musi spełniać minimalne parametry jakościowe – zgodne z pkt 1 niniejszego rozdziału. W celu udokumentowania, że dostarczany miał węglowy odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał certyfikatu jakości miału węglowego do każdej dostawy.

4.   Odbiór miału odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego. Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego miału określona w tonach i/lub kilogramach . Określona przez Zamawiającego ilość miału, stanowiąca przedmiot zamówienia jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Dostawy będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, po) uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.  Niedostosowanie się do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostaw i przyjazd w innych godzinach, który spowoduje przestój u Wykonawcy, nie będzie źródłem żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Dostawy miału realizowane będą w dostawach częściowych, samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego miału przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający wymaganych parametrów jakościowych.

5.  W dniu każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia certyfikatu jakości dostarczanego miału. Zamawiający upoważniony jest do odmowy przyjęcia danej partii dostawy miału jeżeli z certyfikatu wynikać będzie, że nie posiada on właściwości wymaganych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Za prawidłowo zrealizowaną zostanie uznana dostawa, której różnica pomiędzy ilością miału zamówionego, a dostarczoną wyniesie nie więcej niż +/-5% ilości miału zamówionego. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na ilość miału określoną w dokumencie ważenia, zgodnie z rzeczywistą wielkością dostaw, uwzględniając asortyment i cenę określoną w Umowie.  Należność za zrealizowane dostawy Zamawiający będzie uiszczał w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy w terminie wskazanym w złożonej ofercie licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.    Przedmiot zamówienia zgodnie z kodami CPV:

1)   09111200-2 Paliwa na bazie węgla

2)    09111210-5  Węgiel kamienny

7.    Informacje uzupełniające:

1)    Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

2)     Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

3)   Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienia publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego.

4)   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.

5)  Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

6)     Zamawiający informuje, że  stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art.24aa ust.1 PZP .

7)   Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 PZP najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu Ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się Wykonawca, , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia:  dostawy sukcesywne od dnia 15 września 2020 roku do dnia  31 maja 2021 roku.

ROZDZIAŁ V.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.  Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące:

1)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr  3 do SIWZ

Zamawiający będzie je oceniał:

- wykonawca złożył stosowne oświadczenie  - spełnia warunek

- wykonawca nie złożył stosownego oświadczenia  - nie spełnia warunku

2)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Zamawiający będzie je oceniał:

- wykonawca złożył stosowne oświadczenie  - spełnia warunek

- wykonawca nie złożył stosownego oświadczenia  - nie spełnia warunku

3)     zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Zamawiający będzie je oceniał:

- wykonawca złożył stosowne oświadczenie  - spełnia warunek

- wykonawca nie złożył stosownego oświadczenia  - nie spełnia warunku

4.   Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu                       w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1)     Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

 2)  Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione, o  których mowa wyżej.

8.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp:

1)   W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3)   Stosownie do postanowień art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

4)  Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

a)     postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;

b)   wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;

c)     ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

5)  Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6)   Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we   właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 

ROZDZIAŁ VI.            WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB   DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAK  PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.    Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

1)    wypełniony i podpisany Formularz  ofertowy  –  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

2)    aktualne na dzień składania ofert oświadczenie   - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3)    aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4)       Dowód wniesienia wadium – w formie przewidzianej w niniejszej SIWZ.

2.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,                     o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.     Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie , w jakim powołuje się na ich zasoby , warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu , o którym mowa w Rozdziale V ust. 6  SIWZ. Zobowiązanie w/w Wykonawców do oddania własnych zasobów winno być sporządzone na piśmie.

4.     Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udziale zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

5.  Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 (na lub w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ).

6.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

7.    Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale V SIWZ , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia uzupełnienia, poprawienia dokumentów w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę , którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub zastosuje art. 26 ust. 6 ustawy Pzp:

1)   Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1. ustawy Pzp:

    nie dotyczy

2)  Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp:

        – nie dotyczy

3)   Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.  3 ustawy Pzp:

 a)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9.   Dokument wymieniony w ust. 8 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit a) może być przedstawiony w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - na każdej stronie dokumentu - przez Wykonawcę (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,  której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby.

12.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.  W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez zamawiającego lub jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy danej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

14.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

15.   Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  w  ust. 8 pkt 1.

16.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 8 pkt 1 obowiązują oddzielnie każdego Wykonawcę.

17.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.     Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.

2.   Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188  z  późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dane teleadresowe Zamawiającego zostały wskazane w Rozdziela I niniejszej SIWZ. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu i/lub środków komunikacji elektronicznej.

3.    Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ, a także oferta i umowa muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej.

4.    Ofertę w niniejszym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej: osobiście,  za pośrednictwem poczty, kuriera.

5.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom  którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz Wykonawcom, którzy kierowali uprzednio do Zamawiającego inne zapytania. Ponadto Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania;

7.   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania. W sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia ją na stronie internetowej.

9.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia ją na stronie internetowej.

10.   Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

11.    Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

12.    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Aleksandra Duszkiewicz

13.     Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.ul. Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom

14.   Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:  biuro@zuk.strzegom.pl

ROZDZIAŁ VIII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)   pieniądzu; , przelewem na rachunek bankowy:  BNP Paribas Bank Polska S.A.  02 2030 0045 1110 0000 0278 6200  (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty),

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)   gwarancjach bankowych;

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3.      Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4.       Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5.     Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Ustawy Pzp.

6.     Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie  zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7.     Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.     Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9.     Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.    Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.  Środki pieniężne wpłacone tytułem wadium muszą znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu (określonego datą i godziną) składania ofert.

13.    Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

14.   Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu tj. dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści dokumentu powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

15.    Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale i musi obejmować cały termin związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Przy ustalaniu terminu związania ofertą należy mieć na uwadze, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy i dzień ten należy uwzględnić przy ustalaniu okresu ważności wadium.

16.   Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

17.    Dowód wniesienia wadium:

1)   w formie innej niż pieniądz należy doręczyć w oryginale Zamawiającemu w odrębnej kopercie wraz z ofertą.

2)   w formie pieniężnej (potwierdzenie wpłaty/przelewu) należy dołączyć do oferty.

ROZDZIAŁ IX .  TERMIN ZWIĄZANIA   OFERTĄ 

1.     Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.    W uzasadnionych przypadkach , na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

4.     Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie, lub na wniosek Zamawiającego.

ROZDZIAŁ X.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.     Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :

1)   Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

2)      Oświadczenia, o których mowa w treści SIWZ rozdział VI - załączniki nr 2, nr 3 do SIWZ;

3)  Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii;

4)    Wykaz prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (jeżeli dotyczy) załącznik nr 7  do SIWZ

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności ( art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

4.    Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

5.   Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

7.  Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

9.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone w miejscu poprawki podpisem osób osoby podpisującej ofertę.

10.  Zamawiający zaleca, aby zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz spięte/zszyte/ zbindowane w sposób trwały, zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacjizawartości oferty oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

11.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.    Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

Nazwa i adres wykonawcy:

Oferta na:

„„DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021”

Nie otwierać przed dniem  17 czerwca 2020 ROKU.  przed godz. 10 05

 

13.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Biura Zarządu , w nieprzejrzystych, zamkniętych i opieczętowanych (pieczęcią oferenta podającą pełną nazwę oraz adres firmy) kopertach lub opakowaniach z wyraźnym napisem.

14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, jej nie zamknięcia bądź złego skierowania poczty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej przedterminowe otwarcie.

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty) lub braku którejkolwiek z  informacji podanej wyżej.

16.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

17.   Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

18.   Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

19.   Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności . Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy, adresu oraz ceny.

20.   Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

21.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadamiania, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem w kopercie „WYCOFANE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

22.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1 .         Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pokój Biura Zarządu -  I piętro)    w terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku godz. 10:00 lub przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 czerwca 2020 roku o godz. 10:05  w  siedzibie Zamawiającego w budynku administracyjnym (mała Sala Konferencyjna obok Biura Zarządu – I piętro)

2.   Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu Wykonawcy bez otwierania kopert lub opakowań (art.84 ust. 2 ustawy Pzp).

3.    Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy  przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

4.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, oferowanego terminu dostawy.

6.   Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych  do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

7.    Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści założonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

8.     Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

ROZDZIAŁ XII.   OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, na podstawie SIWZ oraz pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do SIWZ.

2.   Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania Umowy, uwzględniającą wszystkie elementy mające na nią wpływ m.in.: załadunek, transport, rozładunek, ważenie etc.

3.   Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, nieujęte w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np.: koszty dojazdu na miejsce wykonywania dostawy.

4.    W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

5.     Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

6.     Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.  Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio z SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia , a nie wymienionych w dokumentach , których wykonanie jest konieczne do prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

8.  Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do przetargu ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń , ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowym , jak również odnośnie terminów realizacji.

9.   Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie Wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności , które mogą wpłynąć na cenę.

10.   W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy , który nie złożył wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .

11. Cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (wzór).

12.   Zamawiający nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z projektem umowy i ofertą Wykonawcy.

13.  Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE OFERTY,  WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                        I SPOSOBU OCENY OFERT

1.   Oceny ofert zamówienia będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Komisja przetargowa dokona oceny ofert, które zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania oraz które nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

2.    Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa Kryterium

Znaczenie Kryterium

1.

Cena Brutto (C)

60,00%

2.

Termin dostawy (T)

40,00%

3. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena" tj. 60 punktów uzyska oferta z
najniższą łączną ceną wskazaną w formularzu oferty.
Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru:

                                         cena najniższa z badanych ofert                   

        C =------------------------------------------------------------- -- x 100 pkt. x 60 %

                              cena oferty badanej

       gdzie:

C- liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę.

4.     Maksymalną ilość punktów w kryterium „Termin dostawy" tj. 40 punktów uzyska oferta, w której Wykonawca wskaże najkrótszy (minimalny) termin dostawy  przy czym minimalny dopuszczalny termin dostawy to 24 godziny, a maksymalny termin dostawy to 120 godzin - od zgłoszenia przez Zamawiającego. Punkty zostaną obliczone według wzoru:

                           termin najkrótszy z badanych  ofert

        T=  --------------------------------------- ------------------------- ------- x  100 pkt.  x 40%

                                termin oferty badanej

gdzie:

T- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za „termin dostawy”.

Porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru
uwzględniającego przyjęte kryteria:

P= C + T

gdzie:

P- całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę,

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena",

T - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy"

5.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert.

6.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną  lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7.    Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty w wymaganym terminie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy po zakończeniu całej procedury udzielenia zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.    Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.    Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia    o wyborze oferty, jeżeli:

1)   została złożona tylko jedna oferta,

2)   nie odrzucono żadnej oferty oraz,

3)   nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy , o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4.   W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców . Umowa taka winna określić strony umowy , cel działania , sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich , solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum ( obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji                     i rękojmi ) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

5.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.  Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

6.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy dostarcza Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów

ROZDZIAŁ XV.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.    Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.    Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.    W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4)  opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty,

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4.    W przypadku  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5.   Odwołanie powinno wskazywać czynność łub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.     Odwołanie wnosi się w terminie:

1)    5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)     10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

7.    Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

8.     Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.    Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)   15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2)   1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu łub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

11.    Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12.    Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową lzbę Odwoławczą.

13.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.   W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15.    Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

16.    Kopię odwołania Zamawiający:

1)  przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2)  zamieści również na stronie internetowej , jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

        wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17.   Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

18.    Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.   Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

20.    Na orzeczenie Krajowej izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przystuguje skarga do Sądu.

21.    Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej”,

ROZDZIAŁ XVI.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamówienie niniejsze nie jest podzielone na części - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

ROZDZIAŁ XVII.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

ROZDZIAŁ XVIII.   INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 Ustawy.

ROZDZIAŁ XIX.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

ROZDZIAŁ XX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA  W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN).

ROZDZIAŁ XXI.   ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

1)   terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,

2)   sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

4)   tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy (w tym w szczególności: zmiany stawki i/lub rozliczania podatku od towarów i usług) wywołującymi potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

5)   oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

6)   zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,

7)   w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.

Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i po akceptacji przez drugą Stronę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ  XXII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.   

ROZDZIAŁ XXIII.   WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ XXIV.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XXV.    KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dałej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka: Zakład Usług Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. Z siedzibą ul. Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom. Inspektorem ochrony danych osobowych w w/w Spółce jest p. Anna Rudnicka- Kubiak.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 01/ZP/2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.  Posiada Pani/Pan:

—  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

—   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

—    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

—   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Przysługuje Pani/Panu:

—     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

—    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

—      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej łub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ XXVI.   DODATKOWE INFORMACJE

1.    Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.    Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3.   Zamawiający poprawi w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.    W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.

ROZDZIAŁ XXVII.   SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.  ul. Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom - od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1400 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuk.strzegom.pl

ROZDZIAŁ  XXVIII.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  DO  SIWZ

Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne składane na podstawie art. 25a

                   ust. 1 ustawy PZP, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. Nr 3 – Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne składane na podstawie art. 25a

                   ust.1 ustawy PZP , dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. Nr 5 – Projekt umowy

Zał. Nr 6 – Wykaz prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców

 

 

 

   ( - )

       Prezes Zarządu

      Marta Zięba

       ZATWIERDZAM

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-06-05 13:42 Autor: zukstrzegom Data publikacji: 2020-06-05 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: zukstrzegom Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-15 Osoba modyfikująca: zukstrzegom