Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. - Przedmiot działalności

 

Do działalności wykonywanej przez Zakład należą:

 •   WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
 • SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
   Zakład w okresie letnim utrzymuje czystość dróg i chodników gminnych na terenie miasta Strzegom poprzez zamiatanie i usuwanie wszelkich nieczystości. Natomiast w czasie trwania okresu zimowego prowadzona jest "Akcja zimowa".
 • PROWADZENIE AKCJI OKRESOWYCH
    "AKCJA ZIMOWA"
  W czasie trwania okresu zimowego zakład prowadzi "Akcję zimową" mającą na celu odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Strzegom. Czas rozpoczęcia i zakończenia akcji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. Przewidywany okres obejmuje miesiące od 01.XI -31.III. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne I kolejności, następnie II i III . Do prowadzenia w/w akcji zakład zabezpiecza wymagany sprzęt do wykonywanych prac oraz środki do posypywania tj. sól z antyzbrylaczem, piasek.
   
  Akcja odśnieżania i posypywania dróg gminnych jest prowadzona przez Wydział Usług Komunalnych. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 074 8551-051
 • UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ
    Zakład prowadzi:
  1) konserwację zieleni niskiej:
 • koszenie, odchwaszczanie, nawożenie i regeneracja trawników,
 • cięcia formujące, odmładzające, sanitarne krzewów wolnostojących, w grupach i żywopłotów,
 • nawożenie, wykładanie folii i kory na klombach krzewów ozdobnych,
 • obsada terenów zielonych,
 • uzupełnianie roślinności niskiej,
 • prace porządkowe.

2) konserwację zieleni wysokiej:

 • cięcia redukcyjne i sanitarne w koronach drzew, leczenie ran i ubytków powierzchniowych i wgłębnych,
 • cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych linii teleenergetycznych,
 • karczowanie pni,
 • wycinka drzew trudnych,
 • napowietrzanie systemu korzeniowego,
 • dobór gatunków drzew do nasady,
 • inwentaryzacja drzew, preliminarz kosztów wycinki,
 • opinie, ekspertyzy dendrologiczne,
 • nadzór inspektorski nad prowadzonymi pracami.

3) wykonawstwo terenów zieleni, ogrodów ozdobnych:

 • makro i mikroniwelacja terenu pod założenie zieleni,
 • zakładanie trawników sianych, dywanowych z rolki,
 • wykonawstwo elementów ogrodów ozdobnych: skalniaków, rabat bylinowych, żywopłotów, palisady,
 • zakładanie terenów zieleni.
 • ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH
 • REMONTY BIEŻĄCE DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH
  Zakład wykonuje remonty bieżące dróg i chodników gminnych na zlecenie Urzędu Miasta Strzegom
 • ADMINISTRACJA CIEPŁOWNI-KOTŁOWNI ul. OFIAR KATYNIA