Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania pn.: „ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZAMONTOWANYM NOWYM URZĄDZENIEM HAKOWYM

Drukuj
1 2 3

1/ZP/2017                                                                                     Strzegom, dnia 09.03.2017r.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.  działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania pn.: „ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO  Z ZAMONTOWANYM NOWYM URZĄDZENIEM HAKOWYM”- podając n/w informacje:

I.  Do terminu złożenia ofert tj. do dnia 06.03.2017r. do godziny 10.00 wpłynęła jedna  oferta:

Nr oferty

Wykonawca

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

1.

FHU Dariusz Lewandowski

87-602 Chrostkowo, Sikórz 4

196 800,00zł.

12miesięcy

W niniejszym postępowaniu zastosowano dyspozycję art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał oceny oferty, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została złożona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie dokonał wykluczenia żadnego Wykonawcy.

        III.Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty.

        IV.  Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybrał ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1 - FHU Dariusz Lewandowski, 87-602 Chrostkowo, Sikórz 4.

Uzasadnienie:

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy była jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu.

V.  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 – 2  w/w Ustawy , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę. O planowanym terminie zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

VI.  Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).


Data wytworzenia: 2017-03-09 13:18 Autor: zukstrzegom Data publikacji: 2017-03-09 13:18 Osoba udostępniająca na stronie: zukstrzegom Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-09 Osoba modyfikująca: zukstrzegom