Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania-DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU

Drukuj
1 2 3

2/ZP/2017                                                                                     Strzegom, dnia 16.08.2017r.

 

Wykonawcy

- wszyscy -

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.  działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania pn.:

„DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU”

I. Do dnia 24.07.2017r. do godziny 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Całości zamówienia

Termin dostawy

1.

Z.U.H. „TRANSCZAR” Cezary Giersztyn

42-470 Siewierz, Żelisławice

ul. Siewierska 12

1 046 461,00zł.

48 godzin

2.

EKOSIL Zdzisław Dzieciuch

ul. Handlowa 2c, 41-087 Zabrze

811 308,00zł.

48 godzin

3.

„AGJ” Sp.  z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź

764 176,86zł.

48 godzin

4.

P.W. ATEX sp. z o.o.

44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3

769 488,00zł.

48 godzin

5.

PETRO CARBON ENERGIA

Sp. z o.o. Sp. K.

42-625 Pyrzowice

ul. Centralna 1

824 815,86zł.

48 godzin

6.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

60-648 Poznań,                    ul. Piątkowska 149/6

785 086,86zł.

48 godzin

II. Stosując przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert  Zamawiający przyznał następującą punktację :

Nr oferty

Wykonawca

Adres Wykonawcy

Punktacja w kryterium ceny

Punktacja w

kryterium Termin dostawy

Suma punktów

1.

Z.U.H. „TRANSCZAR” Cezary Giersztyn

42-470 Siewierz, Żelisławice

ul. Siewierska 12

43,82

40,00

83,82

2.

EKOSIL Zdzisław Dzieciuch

ul. Handlowa 2c, 41-087 Zabrze

56,52

40,00

96,52

3.

„AGJ” Sp.  z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź

60,00

40,00

100,00

4.

P.W. ATEX sp. z o.o.

44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3

59,59

40,00

99,59

5.

PETRO CARBON ENERGIA

Sp. z o.o. Sp. K..

42-625 Pyrzowice

ul. Centralna 1

55,59

40,00

95,59

6.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

60-648 Poznań,                    ul. Piątkowska 149/6

58,41

40,00

98,41

III.      W niniejszym postępowaniu zastosowano dyspozycję art. 24 a ustawy Prawo

zamówień publicznych. Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IV.        Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

„AGJ” Sp.  z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 6 Wykonawców. Wybrana oferta odpowiada wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  nie podlega odrzuceniu. Oferta w myśl przyjętych kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą punktację, tj. 100 pkt.

V.        Zamawiający nie wykluczył żadnego z  Wykonawców i nie odrzucił żadnej oferty.

VI .  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta w terminie

nie   krótszym   niż   5   dni   od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o   wyborze   oferty

najkorzystniejszej. O planowanym terminie zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

VII.  Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej przewidziane    w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).


Data wytworzenia: 2017-08-16 08:46 Autor: zukstrzegom Data publikacji: 2017-08-16 08:46 Osoba udostępniająca na stronie: zukstrzegom Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-16 Osoba modyfikująca: zukstrzegom