zuk-strzegom

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU

Ogłoszenie nr 500239531-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.: „DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614609-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 2203289100000, ul. Aleja Wojska Polskiego  75, 58150   Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 551 052, e-mail sekretariat@zuk.strzegom.pl, faks 748 551 052.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA KOTŁOWNI W STRZEGOMIU”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/ZP/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego M II do kotłowni Zamawiającego przy ul. Ofiar Katynia Nr 2 w Strzegomiu, w szacunkowej ilości docelowej do 1 700 ton (słownie: jeden tysiąc siedemset ton), spełniającego co najmniej następujące parametry jakościowe: 1) rodzaj – miał węglowy M II (0mm – 20 mm), 2) kaloryczność 22.000 kJ – 24.000 kJ, 3) zawartość siarki nie większa niż 0,6%, 4) zawartość popiołu nie większa niż 16%, 5) wilgotność nie większa niż 15%. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie dostarczał miał węglowy o wymaganych parametrach w ilościach podanych każdorazowo przez Zamawiającego. Ilości zależne będą od potrzeb związanych z warunkami atmosferycznymi, a także od możliwości składowania opału. Pierwsza dostawa obejmuje nie mniej niż 200 ton w terminie do 15 października 2018r. Kolejne dostawy realizowane będą w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3. Dostarczony miał węglowy musi spełniać minimalne parametry jakościowe – zgodne z pkt 1 niniejszego rozdziału. W celu udokumentowania, że dostarczany miał węglowy odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał certyfikatu jakości miału węglowego do każdej dostawy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09111200-2
 
Dodatkowe kody CPV: 09111210-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 655282.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: AGJ Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 54/56
Kod pocztowy: 91-463
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 805996.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 805996.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 888444.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Data wytworzenia: 2018-10-05 10:06 Autor: zukstrzegom Data publikacji: 2018-10-05 10:06 Osoba udostępniająca na stronie: zukstrzegom Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-05 Osoba modyfikująca: zukstrzegom